S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

Cena 3,49 EUR
1 týždeň
Cena 3,49 EUR
1 týždeň
Cena 3,79 EUR
skladom

NOVINKY

arr3AKCIA NA NOŽE WÜSTHOFTeší nás, že Vám možeme ponúknuť tak výnimočné produkty ako sú nože Wüsthof v špeciálnej akcii,...

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Majto s. r. o. so sídlom Nová 595/12,Kanianka 972 17, IČO 50 432 788, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sro, vložka č. 33391/R.

Objednávka

Tovar je možné si objednať prostredníctvom internetového obchodu www.majteto.sk vypísaním objednávky, telefonicky na čísle +421 0915 122 308 alebo e-mailom na majtosk@gmail.com. V objednávke musia byť vyplnené nasledujúce údaje:

 • údaje kupujúceho ( meno, priezvisko, email, telefón, úplná adresa ),
 • presná špecifikácia tovaru (názov tovaru, množstvo, farba, cena ... ),
 • úhrada tovaru ( termín a spôsob ),
 • dodanie ( spôsob dodania, miesto, termín, cena za prepravu ).

Úplná objednávka je záväzná pre obe strany, potvrdením sa stáva kúpnou zmluvou. Kupujúcemu bude potvrdenie kúpnej zmluvy odoslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Storno objednávky

Kupujúci môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a taktiež po potvrdení objednávky a to telefonicky na čísle +421 0915 122 308 alebo e-mailom na majtosk@gmail.com. Zaplatená kúpna cena alebo časť ceny za tovar bude vrátená Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od obdržania tovaru predávajúcim prevodom na bankový účet.
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade stornovania objednávky v čase po doručení tovaru Kupujúcemu, tento je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený, s dokladom o jeho zakúpení u Predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene. Odporúčame zasielaný tovar poistiť, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko Kupujúceho, číslo objednávky, objednávaný tovar, bankové číslo účtu. Zaplatená kúpna cena alebo časť ceny za tovar bude vrátená Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od obdržania tovaru predávajúcim prevodom na bankový účet. V prípade poškodenia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený si uplatniť pomernú náhradu škody.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu: Formulár (.doc)

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade ak:

 • v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a Kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie.
 • nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje v objednávke, neodpovedá na e-mail, telefón ...)
 • tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena na strane dodávateľa, v takomto prípade sa Predávajúci skontaktuje s Kupujúcim a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Ak Kupujúci kúpnu cenu alebo jej časť už zaplatil, Predávajúci mu uhradenú sumu vráti pripísaním na účet do 7  dní.

Dodanie tovaru a jeho cena

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením jednej z  možností. Cena dopravy je závislá od hodnoty nákupu. Cena sa vždy zobrazí za zvolenou možnosťou z výberu dopravy a platieb v 2 kroku objednávania.

Celková hodnota

nákupu

Kuriérom

(platba na dobierku)

Kuriérom

(platba prevodom)

do 149,99 € 4,50 € 4,50 €

od 150 € a viac

0 € 0 €

Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania hradí Kupujúci. Dodanie tovaru Kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru realizované nasledovne:

·         skladom – odoslanie do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky

·         na objednávku – termín odoslania bude potvrdený pri objednávke

Tovar je pri preprave poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy. Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú zašle Kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

Viac informácii o dodaní tovaru nájdete v sekcii Doprava a platba.

Platba za tovar

Platbu za tovar je možné zrealizovať dobierkou v hotovosti alebo platobnou kartou kurierovi UPS, pripadne prevodom na účet. Viac informácií ziskate v sekcii Doprava a platba.

Reklamácie a zodpovednosť za poškodenie tovaru

Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je Kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu-kuriérom. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu znáša dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je stanovená príslušným zákonom. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté poruchy a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

Postup pi reklamácií:

 1. Kontaktujte nás emailom alebo telefonicky.
 2. Tovar treba poslať na adresu firmy.

Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich OÚ  je pre nás dôležitá.

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na portáli www.majteto.sk poskytujete súhlas, ktorý ste prejavili slobodne, ste informovaný a je to Váš jednoznačný prejav vôle (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: majtosk@gmail.com
Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel. č.: 032/ 6400 109
Fax č.: 032/ 6400 108
E-mail: tn@soi.sk

Záverečné ustanovenia

Predávajúci sa zaväzuje po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru, dodať tovar Kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve ako bolo uvedené v čase objednávky, adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote na adresu Kupujúceho.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar, na dobierku.
Predávajúci nenesie zodpovednosť, v prípade ak tovar nie je dodaný z dôvodu vyššej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa). Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade Predávajúci poskytne Kupujúcemu náhradné plnenie.

Potvrdením objednávky zároveň Kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

NmI0MmMyN